#27 Sức mạnh của sự hiện diện

Chúng ta thường để những giá trị từ bên ngoài định nghĩa con người mình, để rồi có nhiều lúc cảm thấy bản thân không có giá trị. Podcast này sẽ mở ra cho các bạn một góc nhìn khác về giá trị sống: sự hiện diện.

Những podcast khác mình đều upload mỗi tuần ở truongvuilen.com. Các bạn có thể tham khảo nếu quan tâm.

One thought on “#27 Sức mạnh của sự hiện diện

  • Reply nguyen thao September 9, 2021 at 10:59 am

    Cảm ơn Trường Vui Lên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *